Hội thảo về Kế toán và & Thuế vụ không lệ phí

Hội thảo về Kế toán và & Thuế vụ không lệ phí  

Hội thảo trả lời tất cả các câu hỏi của bạn về thuế vụ, nhận được sự lựa chọn đúng cho khoảng vay nợ nhà, cho vay đầu tư, xin trợ cấp thuế tối đa trong đầu tư bất động sản, Lập kế hoạch thuế, Kế hoạch tài chính từ một liên lạc duy nhấtMAS Tax Accountants Footscray

Thời gian: 6:30pm Thứ Năm 19/06/2014

Địa điểm: Chi nhánh Footscray, 585 Barkly St, West Footscray, Vic 3012

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Đảm nhận mọi công việc về Kế toán và thuế vụ:

 • Thuế cá nhân
 • BAS & IAS
 • Thuế công ty, hợp doanh, trust
 • Giữ sổ sách cho các loại doanh nghiệp
 • Giờ hẹn có thể gặp để phù hợp với giờ của bạn
 • Hoàn lại tiền tối đa từ sở thuế được bảo đảm

Đảm nhận mọi dịch vụ về thế chấp và môi giới:

 • Những khoản vay nhà ở
 • Những khoản vay đầu tư
 • Những khoản vay thương mại
 • Tài chính tài sản
 • Hợp đồng thuê mướn
 • Bảo hiểm rủi ro

Đảm nhận mọi dịch vụ về lập kế hoạch tài chính:

 • Tư vấn về hưu trí
 • Planning
 • Managed Funds
 • Tiết kiệm
 • Hưu bổng

 

Gọi đến số 1300 MAS TAX – 1300 627 829 để tham dự buổi hội thảo miễn phí cũng như tham khảo lệ phí cho các dịch vụ của chúng tôi từ quản lý điều hành của văn phòng.